Ca đoàn Đắc Lộ Trẻ: Châm ngòi phong trào thánh ca trẻ

Cùng với phong trào Thánh ca Vào đời của Dòng Chúa Cứu Thế, phong trào Thánh ca trẻ từ Ca đoàn Trẻ Đắc Lộ của Dòng Tên đã tạo thành một dòng nhạc phổ biến trong làng thánh ca miền Nam thập niên 1970.

Cùng với phong trào Thánh ca Vào đời của Dòng Chúa Cứu Thế, phong trào Thánh ca trẻ từ Ca đoàn Trẻ Đắc Lộ của Dòng Tên đã tạo thành một dòng nhạc phổ biến trong làng thánh ca miền Nam thập niên 1970.