Khó khăn và thuận lợi của các bạn tu nghiệp sinh tại Nhật Bản